Často kladené otázky (vysvetlené „naším“ spôsobom)

Čo je to „holodom“?

Holodom spravidla obsahuje navyše štádiu hrubej stavby, prvky ako: povrchové úprava vonkajších aj vnútorných stien, stropu, podlahy, zateplenie, inštalácia zdroja tepla-chladu, elektroinštalácia, bleskozvod, rozvod vody, kanalizácie, kúrenia, komín.

Aký je to „dom na kľúč“?
Stavba domu na kľúč je služba, ktorá spravidla začína konzultáciami medzi klientom a zákazníkom, ktorých výsledkom je realizácia diela podľa predstáv klienta zosúladený s odporučeniami skúseného realizátora. Dôležité činnosti preberá na seba spoločnosť, ktorá stavia rodinný dom na kľúč. Pri stavbe domu na kľúč všetky materiály a pracovné postupy od sleduje odborník. Na stavbu a postupy prác dohliada stavebný dozor, ktorý kontroluje dodržiavanie stavebných noriem a predpisov. Samotný rozsah prác spravidla prevyšuje štádium dokončenosti holodomu.

Aký je to pasívny dom?
Pasívny dom sa vyznačuje veľmi nízkou spotrebou energie na zabezpečenie tepelnej pohody i na jeho prevádzku.
Definuje sa hodnotami:
• merná potreba tepla na vykurovanie najviac 15 kWh/m2a (a/alebo tepelná strata pod 10 W/m2) – vypočítaná softvérom PHPP alebo v simulácii
• BlowerDoor test – skúška vzduchovej priepustnosti obalového plášťa budovy (BDT) s hodnotou hodinovej výmeny vzduchu netesnosťami n50 najviac 0,6-násobok objemu meraného priestoru
• potreba primárnej energie (vrátane elektrospotrebičov) najviac 120 kWh/m2a
• Súčiniteľ prechodu tepla „U“ nepriehľadných obvodových konštrukcií by mal byť pod 0,15 W/(m2K). Pri rodinnom dome to v našich klimatických podmienkach musí byť menej ako 0,1 W/(m2K)), súčiniteľ „U“ okien by malo byť pod 0,8 W/(m2K) a ak chceme počítať s pasívnym využitím solárnych ziskov, mali by okná prepúšťať minimálne polovicu slnečnej energie (g > 0,5).
• Stavba by mala byť riešená bez tepelných mostov a s riadeným vetraním so spätným získavaním tepla (rekuperácia) z vetraného vzduchu (minimálna účinnosť rekuperačnej jednotky 80%). K zníženiu potreby primárnej energie môžu výrazne prispieť slnečné kolektory alebo použitie tepelného čerpadla.
Pasívny dom sa od bežného domu na prvý pohľad nijako nelíši – zo stavebno-technologického hľadiska ide „len“ o zdokonalenie tzv. nízkoenergetického domu. Na PD sa však kladú vyššie nároky z hľadiska projekčnej prípravy, starostlivosti pri vypracovaní konštrukčných detailov s vylúčením tepelných mostov a netesností. Obzvlášť dôležitá je odborná realizácia bez akýchkoľvek odchýlok od projektovej dokumentácie.

Aký je to „dom s takmer nulovou spotrebou energie“?
„Dom s takmer nulovou spotrebou energie“ je definovaný parametrami ,ktoré si volí každý štát EU. Pre Slovensko platí (zatiaľ) základný parameter:
• potreba tepla na vykurovanie musí byť menšia ako 20,5 (kWh/(m2.a))

Je možné dostať dotáciu(až 8000 Eur) na „dom s takmer nulovou spotrebou energie“ alebo pasívny dom?
Áno, viac informácií na stránke  https://www.zelenedotacie.sk/2020/02/25/nove-pravidla-dotacii-pre-novostavby-s-takmer-nulovou-spotre...